Sydbank støtter Odense Tennis Center

I dag var Jesper Vestergaard Hansen fra Sydbank på besøg i Odense Tennis Center og med sig i bagagen havde han en stor check på kr. 150.000 til støtte for tennishallerne.

Hjælpen har gjort det muligt at fremskynde den grønne omstilling til et nyt og mere energivenligt LED lyssystem samtidig med, at investeringen nedbringer centrets driftsudgifter eftertrykkeligt og forbedrer lyset for brugerne.

I anledning af overrækkelsen deltog tillige rådmand og formand for Odense By- og Kulturudvalg Jane Jegind og afdelingschef for Fritid og Kultur Martin Petersen. Jane Jegind og Jesper Vestergaard Hansen gik begge på banen og modtog træning for derefter at dyste mod hinanden.

God stil og godt humør, tak for besøget og tusind tak til Sydbank for erkendtligheden.

Banebooking i Odense Tennis Center 2019/2020

Til klubberne i Odense og på Fyn

Nu kan der anmodes om træningsbaner i indendørshallerne i Odense Tennis Center (Marienlyst).

Vi går nu i gang med fordelingsrunden for Odense klubbers klubtræning + medlemmers faste banetimer og vil 28. august gå i gang med fordelingsrunden for øvrige Fynske klubbers klubtræning hvorefter der fortsættes med faste banetimer for disse klubbers medlemmer.

Hvis din klub ønsker spilletid i hallerne inden al ledig banekapacitet gives til fri bookning skal ønsket indgives nu til banebooking@odensetenniscenter.dk

inden 28. august

Dette gælder både klubtræning og almindelige faste banetimer fra jeres medlemmer – så spørg jeres medlemmer nu hvilke tider de ønsker for ikke at komme bagest i køen når resten frigives til ikke-Odense klubmedlemmer.

Klubtræning ser i år for de flestes vedkommende ud til at starte mandag den 30. sept. og køb af faste banetimer løber fra 16. sept. 2019 – 30. april 2020.

Timepriser for almindelige faste ugentlige banetimer ses herunder (din klub skal være medlem af Odense Tennis Center eller du skal selv personligt være medlem af en Odense tennisklub). Pt. er følgende klubber medlem af Odense Tennis Center: TPI, TCO, FBT, Fjordager, Allesø og Næsby.

Man-Tor Fre Lør-Søn
7 110 110 120
8 110 110 120
9 110 110 120
10 110 110 120
11 110 110 120
12 110 110 120
13 75 75 120
14 75 75 120
15 75 75 120
16 150 100 120
17 150 100 120
18 150 100
19 150 100
20 150 100
21 110 100

For at medlemmer i din klub kan booke til ovenstående priser skal din klub indmelde sig i Odense Tennis Center, pris engangsbeløb kr. 100 pr. medlem. Der skal betales for samtlige medlemmer i klubben.

Alternativt kan jeres enkeltmedlemmer købe et vinterkontingent til kr. 200 i en af de seks styrende Odenseklubber som ses på banneret øverst i højre side af www.odensetenniscenter.dk – herefter kan de selv booke til ovenstående priser ved at klikke på et af klublogo’erne.
BEMÆRK: ALLE SOM BEFINDER SIG PÅ BANEN PÅ DISSE TIMER SKAL HVER ISÆR VÆRE MEDLEMMER. DET ER IKKE NOK AT KUN DEN ENE SOM BOOKER BANEN ER MEDLEM.

Timepris for Odenseklubbers klubtræning (defineret ved, at der er træner på): Kr. 90/time hele ugen for juniorer og kr. 120/time for seniorer.

Timepriser for Ikke-medlemmer, såkaldte pay’n’play spillere: Kr. 200/time

Med venlig hilsen
Odense Tennis Center

Referat af generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling i Odense Tennis Center den 26.4. 2019 kl. 19

Deltagere. Bestyrelsen og deltagere fra Allesø, TCO, TPI og Næsby. I alt 15.

 1. Valg af dirigent og referent. Nils Baastrup, TCO blev valgt som dirigent, Kai Holm, FTU som referent.
 2. Bestyrelsens beretning. Formand Jan Hansen, Fruens Bøge og FTU formand Kai Holm redegjorde om overtagelse af driften fra 1.7.2018. Der var udarbejdet vedtægter, samarbejdsaftaler og partnerskabsaftale med kommune og Marienlystcentret.

Bygningssyn efteråret udsat til næste forår. Store problemer med utætheder i taget. Regner ind flere steder i begge haller. Steder er registreret med fotos,Thomas Nyholm. Odense Kommune har meddelt at der er bygningssyn i foråret 2019, og udbedring inden endelig overtagelse af hallerne.

Lysproblemer, Udskiftet til led-belysning . Kommunen betalte en bane. Resten betalt af OTC og ved leasing. Stadig problemer med at finde den rigtige lysstyrke.

Ventilationssystemet udskiftet på kommunens regning.

Færre udlejninger til andre, giver større kontinuitet for tennisspillere. Der har været volleyball og boligudstilling. Valglokale her i foråret.

Gerne større udlejning af baner. Tidsrummet fra kl.13-16 og weekendtimer kan udnyttes bedre.

Beretningen blev godkendt.

 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. Regnskabet for perioden 1.7.2018 – 31.12.2018 blev fremlagt af kasserer HC Andersen, Fruens Bøge. Der er en kraftig ændring fra sidste års Marienlyst-underskud på mere end en halv million til et mindre overskud på 1107 kr. i andet halvår 2018. Flot arbejde af HCA og Thomas Nyholm, TCO for at minimere udgifter og især en stor lysbesparelse. Se regnskab, bilag.
  Der blev spurgt til belægningsprocenter. Bestyrelsen havde ikke opgørelser med, men det er især i tidsrummet 12-15, at der er ledige timer.
  Regnskab revideret af Karl Hansen, kasserer i FTU, blev godkendt.
 2. Forelæggelse af budget. Budget for 2019 blev forelagt og godkendt. Der lægges op til et mindre overskud. Se bilag.
 3. Behandling af indkomne forslag
  TPI havde indsendt forslag om rettelse af en fejl i §3 næstsidste linje, hvor der står, at hvis en klub har 250 medlemmer, har klubben 2 stemmer på generalforsamlingen. Det er en fejl. Det skal være 3 stemmer. Forslaget blev vedtaget.

Valg
Formand Jan Hansen, Fruens Bøge – er ikke på valg i år.
Kasserer HC Andersen, Fruens Bøge, blev genvalgt for 2 år.
Sekretær: Kai Holm, FTU, blev valgt som sekretær for 2 år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer (Ib Grünfeldt (repræsentant for øvrige klubber,jf. §13) og Thomas Nyholm, repræsentant for TCO, jf §13) – er ikke på valg i år

Eventuelt
Der var mange spørgsmål og drøftelser af byggeriet, fejl, uhensigtsmæssigheder, markedsføring m.m.

Praktiske forhold

 1. a) TPI-repræsentanter ønsker lysstyrken øget. Der er 4 niveauer (TV-transmission, divisionskampe, klubkampe, træning). Eventuelt en mørkere farve på bagvægge for at øge kontrasten.
  b) problemet med indtrængende vand fra taget bør snarest løses (bygningssyn)
  c) TPI gjorde opmærksom på, at baderum i herreomklædningen ikke er rent – og gulvet er glat
  Hvis der er praktiske problemer skal man tage fat i Nils Baastrup, TCO – han har påtaget sig mange opgaver omkring banerne.

Bedre information i Marienlystcentret om tennis – og om mulighed for Pay&Play
– skiltning til haller og omklædningsrum. Forslag om tennisbolde-klistermærker på gulvet som vejviser. HCA afklarer med Marienlystcentret. TPI har kontakt til en person, der kan lave det
– evt. opslagstavle til PR i stedet for billeder i fællesrummet?
– OTC må udskifte halvdelen af billederne i fællesrummet med tennisbilleder
– oplysning om banenumre på alle indgangsdøre til hal 3 og hal 4
– Allesø gjorde opmærksom på, at mange ikke ved, at der er mulighed for Pay and Play for folk uden for OTC-medlemsklubberne.

Drøftelse af opstart af sæsonen.
Forslag om at rykke det frem til 15/9, så sæsonen er 15/9-30/4, selv om mange bliver udenfor, hvis det er godt vejr.

Opfordring til alle om at tænke i nye arrangementer. Forslag om åbent hus en lørdag i slutningen af august.

Tjek af Pay & Play-spillere, der har ”vinterkontingent” hos OTC-medlemsklubber
Klubberne har brug for en liste over bookinger, så det kan tjekkes, om spillerne har betalt ”vinterkontingent” hos en OTC-medlemsklub.

Vedtægterne
Næsby gjorde opmærksom på, at flere af vedtægternes paragraffer er selvmodsigende og uklare, fx fremgår det af paragraf 10, at der på generalforsamlingen skal vælges en formand, en kasserer, en sekretær, øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen; men af paragraf 13 fremgår det, at bestyrelsen konstituerer sig selv og at den så vidt muligt skal bestå af en repræsentant fra hhv. Fruens Bøge, TCO, øvrige klubber i Odense, FTU (uden stemmeret), en kasserer og en aktivitetsansvarlig.
Bente fra Næsby laver ændringsforslag og sender til bestyrelsen, så forslag til vedtægtsændringer kan være klar til næste års generalforsamling.

Fordeling af banetimer mellem OTC-medlemsklubberne
Allesø spurgte hvordan fordelingen af banetimer foregår. Prioriteringen er:
1. OTC-medlemsklubbesr ønsker til træningstimer
2. OTC-medlemklubbers medlemsønsker til faste banetimer i hele sæsonen for egne medlemmer
3. Andre klubbers ønsker
Det blev aftalt, at der inden næste sæsonstart holdes et timefordelingsmøde med repræsentanter fra alle OTC-medlemsklubber. Desuden skal der være tidligere opslag om banebooking.

Tak til Nils som dirigent.

Jan Hansen takkede for stort og interesseret fremmøde.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.

Referent Kai Holm.

OBS

Antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt valg heraf
Af §10 fremgår det ikke hvor mange ”øvrige medlemmer”, der skal vælges, og dermed fremgår det heller ikke af den paragraf hvor mange medlemmer der er i alt i bestyrelsen.
Iflg. §13 skal der så vidt muligt i alt vælges 6 personer, heraf 1 uden stemmeret. Der blev valgt 3 personer i år – og 2 bestyrelsesmedlemmer er først på valg næste år. Kai Holm var tidligere FTU-repræsentant uden stemmeret iflg. §13. Kai Holm blev valgt som sekretær iflg. §10 – og dermed nu med stemmeret (?)
Bestyrelsen består af 5 personer.

Iflg. §10 skal der på generalforsamlingen vælges to suppleanter til bestyrelsen. Der blev ikke valgt suppleanter.

Revisor og revisorsuppleant – samt valg heraf
Iflg. §10 skal der på generalforsamlingen vælges revisor og revisorsuppleant, – og det fremgår af §15 om regnskabspåtegning, at revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
Jeg mener ikke, at der blev foretaget valg af revisor og revisorsuppleant på generalforsamlingen.
Bestyrelsen bør undersøge, om revisor Karl Hansen, kasserer i FTU, vil indvilge i at fortsætte som revisor.