Referat af generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling i Odense Tennis Center (OTC) den 27.02. 2020

Deltagere. Bestyrelsen og deltagere fra Allesø, TCO, TPI og Næsby. I alt 9.

1. Valg af dirigent og referent. Ib Grünfeldt, TPI blev valgt som dirigent

2. Bestyrelsens beretning. FTU formand Kai Holm redegjorde for det første hele år med drift i OTC.
Den daglige drift har fungeret godt i samarbejde med Marienlystcentret.
LED lys, der har være forespørgsler om forøgelse af lysstyrken, hvilket er effektueret i 2020.
Indtrængning af vand fra tag, her ligger bolden hos Odense kommune og der er løbende dialog
omkring udbedring af taget. Det er Odense kommune som har ansvaret for at taget, efter vores
overtagelse er tæt. Bestyrelsen følger løbende op herpå.
Der har været forespørgsel om at øge varmen i hal 4-6, bestyrelsen undersøger problemet.
Kai Holm oplyste at der er igangsat tiltag for at bedre skiltning til tennisbaner, herunder
oplysninger om hvornår centret lukker om aftenen.
Belægningsprocenten har for året været tilfredsstillende.
Der er planer om at få flere sponsorater til hallerne, der er aftalt møde herom i marts måned.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
Regnskabet for perioden 01.01.2019 – 31.12.20198 blev fremlagt af kasserer HC Andersen, Fruens Bøge, årets resultat blev et overskud på 421 t.kr.
Regnskab revideret af Karl Hansen, kasserer i FTU, blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget.
Budget for 2020 blev forelagt og godkendt. Der budgetteres med mindre overskud på 206 t.kr.

5. Behandling af indkomne forslag
Næsby tennis klub havde indsendt forslag om korrektioner til vedtægter samt forslag om 3 årlige møder.
Forslag 1 – møder:
1. møde afholdes medio august i forbindelse med timefordeling
2. møde – status møde vedr. drifts og aktiviteter afholdes november / december
3. møde – evalueringsmøde afholdes i forbindelse med generalforsamlingen i marts april.
Generalforsamlingen godkendte forslaget om afholdelse af møder.
Forslag til vedtægter blev af generalforsamlingen henvist til næste år.

Valg
Formand Jan Hansen, Fruens Bøge – er på valg i år.
Kasserer HC Andersen, Fruens Bøge, er ikke på valg.
Sekretær: Kai Holm, FTU, er ikke på valg.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer (Ib Grünfeldt (repræsentant for øvrige klubber,jf. §13) og Thomas Hjorth Nyholm, repræsentant for Tennis Club Odense, jf §13)
Som formand valgtes Thomas Hjorth Nyholm – Tennis Club Odense.
Som øvrige bestyrelsesmedlemmer valgtes Ib Grünfeldt, som repræsentant for øvrige klubber, og Jan Hansen FBT jf. § 13.

Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Translate »